Producten » Betacal, aanvullende voorwaarden 2016  
   

Aanvullende voorwaarden Betacalregeling 2016 Minimaliseren
 

Aanvullende voorwaarden Betacal telerregeling 2016

- Voor de algemene leveringsvoorwaarden Betacal zie: www.betacal.nl -

 

 1. Een overeenkomst is voor CSV COVAS eerst bindend, nadat CSV COVAS deze aan de teler heeft bevestigd.
 2. De Betacal telerregeling 2016 is van toepassing voor Betacal leveringen in de periode start campagne 2016 tot start campagne 2017, tenzij teler voor 31 maart 2016 een andere periode kenbaar heeft gemaakt (afname van 2 of 3 jaar in 1 keer in 2017 of 2018).
 3. De Betacal wordt bij voorkeur in de vorm van Betacal Flow geleverd tijdens campagne 2016.
 4. Bij voldoende beschikbaarheid, kan tegen een toeslag afgeweken worden van afname van Betacal Flow tijdens de campagne.
 5. De door CSV COVAS aangeboden hoeveelheid Betacal is alleen bestemd voor gebruik op eigen bedrijf c.q. voor de bij de teler in gebruik zijnde gronden.
 6. Indien na het aangaan van de overeenkomst, de gewenste Betacal soort niet leverbaar is, heeft de teler het recht een gelijke hoeveelheid neutraliserende waarde (NW) af te nemen in de vorm van een andere Betacal soort indien voorradig, onder de condities behorende bij die betreffende Betacal soort en periode van levering, inclusief eventuele toeslagen.
 7. Teler kan op het opgaveformulier de gewenste periode en het jaar van afname opgeven. Teler kan op het opgaveformulier tevens aangeven of een extra hoeveelheid Betacal gewenst is.
 8. De planning van de werkelijke levering wordt door NPH gemaakt en vastgesteld.
 9. Indien er een (door CSV COVAS te beoordelen) voor de teler overmachtige situatie ontstaat, welke situatie de afname van de Betacal Flow gedurende de campagne voor de teler onmogelijk maakt, kan de afname van de Betacal Flow door de teler worden opgeschort in overleg met CSV COVAS. Deze Betacal wordt dan uiterlijk in het voorjaar volgend op de betreffende campagne geleverd. Hiervoor geldt een toeslag van € 2,75 (tabel 2).
 10. De Betacal toedelingssystematiek (de zogenaamde Betacal telerregeling) wordt jaarlijks door de Raad van beheer van Cosun opnieuw vastgesteld en kan van jaar tot jaar inhoudelijk wijzigen of afgeschaft worden.
 11. Aan wijzigingen in de Betacal regeling na heden – maart 2016 -, kan door teler in de toekomst geen recht worden ontleend.
 12. Door CSV COVAS bevestigde leveringscondities en prijsafspraken kunnen in enig jaar niet eenzijdig door teler of CSV COVAS worden gewijzigd.
 13. Indien teler geen Betacal of minder dan de voor de teler berekende evenredige hoeveelheid Betacal afneemt binnen de Betacal telerregeling 2016-2017, dan wordt € 0,75 per ton geleverde bieten in campagne 2016 in rekening gebracht bij de eindafrekening over campagne 2016 (maart 2017).
 14. Indien teler geen enkele opgaaf doet binnen de gestelde termijn (voor 1 april 2016), wordt eveneens € 0,75 per ton geleverde bieten 2016 in rekening gebracht bij de eindafrekening 2016. Zie algemene voorwaarden leveringsovereenkomst 2016.
 15. Indien teler geen Betacal afneemt in campagne 2016, kan teler de afname verschuiven naar voorjaar 2017, mits dat schriftelijk is aangegeven voor 31 maart 2016 en wordt voldaan aan de overige voorwaarden. Zie keuze mogelijkheden.
 16. Indien teler de opgegeven hoeveelheid Betacal (afname tussen 1 februari 2017 en campagne 2018), niet heeft afgenomen wordt € 0,75 per ton over de in 2016 geleverde bieten in rekening gebracht in 2017 respectievelijk 2018.
 17. Indien de teler wel het toegewezen c.q. berekende aantal vrachten heeft ontvangen, echter niet de hoeveelheid berekende tonnen Betacal, wordt de genoemde € 0,75 niet in rekening gebracht. Teler kan de belading per vracht niet bepalen.
 18. Het door een weegbrug aan de fabriek vastgestelde gewicht geldt als geleverd gewicht.
 19. Het wegtransport tot het bedrijf van teler of perceel van teler wordt door CSV COVAS geregeld en voldaan.

Wanneer tevens de verspreiding van de Betacal Flow over het land is overeengekomen, regelt CSV COVAS de verspreiding. De verspreidingskosten zijn voor rekening van teler. Levering zal per volle vracht uitgevoerd worden. Bij franco dam leveringen moet de vrachtwagen na aankomst in 1 keer zonder extra wachttijden kunnen lossen.

Eventuele wachttijden worden in rekening gebracht tegen een tarief van € 1,00 per minuut.

 1. CSV COVAS heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is niet in verzuim, wanneer zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen. Wanneer de nakoming blijvend onmogelijk is of in geval van tijdelijke onmogelijkheid niet binnen redelijke termijn te realiseren is, zal de overeenkomst tussen partijen ontbonden zijn c.q. worden, zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade. Als CSV COVAS haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen  hoeveelheid  te factureren.
 2. CSV COVAS is niet gehouden tot verdere levering, indien de teler tegenover haar in gebreke is gebleven met de nakoming van enige op hem rustende verplichting uit welke hoofde ook, dan wel dat de teler zijn bedrijf feitelijk heeft gestaakt, surseance van betaling heeft aangevraagd of er een faillissementsaanvraag tegen hem is ingediend. In dergelijke gevallen is CSV COVAS gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en eventuele vorderingen direct op te eisen, daaronder begrepen vorderingen wegens geleden schade.
 3. Behoudens beperkingen, voortvloeiende uit dwingend rechtelijke bepalingen, is:
  1. Met betrekking tot het geleverde elke aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook en die jegens derden daaronder begrepen, door CSV COVAS uitgesloten, in welk verband de teler op eerste verzoek CSV COVAS zo nodig zal vrijwaren.
  2. Het schadebedrag, tot vergoeding waarvan CSV COVAS in geval van schade met inachtneming van vorenstaande kan worden aangesproken, beperkt tot hoogstens het bedrag van de overeenkomst, waaruit de schade voortvloeit, dan wel, zo dat meer is, tot het bedrag waarvoor CSV COVAS verzekerd is.
 4. Voor geleverde Betacal verstuurt NPH een factuur aan de teler. Het factuurbedrag dient te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
 5. Annulering van de bestelling door teler is alleen mogelijk als CSV COVAS daarin toestemt.
 6. Arbitrage: artikel 19 van de algemene voorwaarden van de leveringsovereenkomst 2016 is van toepassing.
 
sproeien
Alle rechten voorbehouden - CSVCOVAS  |  Gebruiksovereenkomst |  Privacybeleid