Producten » Betacal, aanvullende voorwaarden 2017  
   

Aanvullende voorwaarden Betacalregeling 2017 Minimaliseren
 

 

Aanvullende voorwaarden Betacal telerregeling 2017

Voor de algemene leveringsvoorwaarden Betacal zie: www.betacal.nl

 

 1. Een overeenkomst is voor CSV COVAS pas bindend, nadat CSV COVAS deze aan de teler heeft bevestigd.
 2. De Betacal telerregeling 2017 is van toepassing voor Betacal leveringen in de periode start campagne 2017 tot start campagne 2018, tenzij teler voor 31 maart 2017 een andere periode kenbaar heeft gemaakt (afname van 2 of 3 jaar in 1 keer in afname periode II: 2018-2019). 
 3. De door CSV COVAS aangeboden hoeveelheid Betacal is alleen bestemd voor gebruik op eigen bedrijf c.q. voor de bij de teler in gebruik zijnde gronden.
 4. Indien na het aangaan van de overeenkomst, de gewenste Betacal soort niet leverbaar is, heeft de teler het recht een gelijke hoeveelheid neutraliserende waarde (NW) af te nemen in de vorm van een andere Betacal soort, onder de condities behorende bij die betreffende Betacal soort en periode van levering, inclusief eventuele toeslagen.
 5. De planning van de werkelijke levering wordt door CSV COVAS gemaakt en vastgesteld.
 6. Indien er een (door Cosun te beoordelen) voor de teler overmachtige situatie ontstaat, welke situatie de afname van de Betacal Flow gedurende campagne 2017 voor de teler onmogelijk maakt, kan de afname van de Betacal Flow door de teler worden opgeschort in overleg met CSV COVAS. Deze Betacal wordt dan vóór aanvang campagne 2018 geleverd.

Hiervoor geldt een toeslag van € 2,75 (tabel 2).

 1. De Betacal toedelingsystematiek (de zogenaamde Betacal telerregeling) wordt jaarlijks door de Raad van Beheer van Cosun opnieuw vastgesteld en kan van jaar tot jaar inhoudelijk wijzigen of afgeschaft worden.
 2. Aan wijzigingen in de Betacal regeling na heden -februari 2017-, kan door teler in de toekomst geen rechten worden ontleend.
 3. Door CSV COVAS bevestigde leveringscondities en prijsafspraken kunnen in enig jaar niet eenzijdig door teler of CSV COVAS worden gewijzigd.
 4. Indien teler geen enkele opgaaf doet binnen de gestelde termijn (vóór 31 maart 2017), wordt € 0,75 per ton geleverde bieten in 2017 in rekening gebracht bij de eindafrekening over 2017. Zie algemene voorwaarden leveringsovereenkomst 2017.
 5. Indien teler de door hem opgegeven hoeveelheid Betacal van de telerregeling niet heeft afgenomen, worden kosten in rekening gebracht, onverminderd de afnameplicht van de opgegeven hoeveelheid Betacal.
 6. Het door een weegbrug aan de fabriek vastgestelde gewicht geldt als geleverd gewicht.
 7. Het wegtransport tot het bedrijf van teler of perceel van teler wordt door CSV COVAS geregeld en voldaan.

Wanneer tevens de verspreiding van de Betacal Flow over het land is overeengekomen, regelt CSV COVAS de verspreiding. De verspreidingskosten zijn voor rekening van de teler, uitgezonderd de verspreidingskosten van de hoge dosering van > 10 ton / ha.

Levering zal per volle vracht uitgevoerd worden.  

Bij franco dam leveringen moet de vrachtwagen na aankomst in 1 keer zonder extra wachttijden kunnen lossen.

Eventuele wachttijden worden in rekening gebracht tegen een tarief van € 1,00 per minuut.

 1. CSV COVAS heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is niet in verzuim, wanneer zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen. Wanneer de nakoming blijvend onmogelijk is of in geval van tijdelijke onmogelijkheid niet binnen redelijke termijn te realiseren is, zal de overeenkomst tussen partijen ontbonden zijn c.q. worden, zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade. Als CSV COVAS haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen hoeveelheid te factureren.
 2. CSV COVAS is niet gehouden tot verdere levering, indien de teler tegenover haar in gebreke is gebleven met de nakoming van enige op hem rustende verplichting uit welke hoofde ook, dan wel dat de teler zijn bedrijf feitelijk heeft gestaakt, surseance van betaling heeft aangevraagd of er een faillissementsaanvraag tegen hem is ingediend. In dergelijke gevallen is CSV COVAS gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en eventuele vorderingen direct op te eisen, daaronder begrepen vorderingen wegens geleden schade.
 3. Behoudens beperkingen, voortvloeiende uit dwingend rechtelijke bepalingen, is:
 1. Met betrekking tot het geleverde elke aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook en die jegens derden daaronder begrepen, door CSV COVAS uitgesloten, in welk verband de teler op eerste verzoek CSV COVAS zo nodig zal vrijwaren.
 2. Het schadebedrag, tot vergoeding waarvan CSV COVAS in geval van schade met inachtneming van vorenstaande kan worden aangesproken, beperkt tot hoogstens het bedrag van de overeenkomst, waaruit de schade voortvloeit, dan wel, zo dat meer is, tot het bedrag waarvoor CSV COVAS verzekerd is.
 1. Voor geleverde Betacal en of Betacal gerelateerde diensten of toeslagen, verstuurt CSV COVAS een factuur aan de teler. Het factuur bedrag wordt geplaatst in rekening-courant van de teler en wordt verrekend met de rekening-courant tegoeden van de teler.  
 2. Annulering is alleen mogelijk indien teler en Cosun beide daarin toestemmen.
 3. Arbitrage: artikel 13 van de algemene voorwaarden van de leveringsovereenkomst 2017 is van toepassing.
 
sproeien
Alle rechten voorbehouden - CSVCOVAS  |  Gebruiksovereenkomst |  Privacybeleid