Teelten » Suikerbieten » Suikersysteem  
   

Suikersysteem Minimaliseren
 
Met ingang van teeltjaar 1987 is de suikerproductie van alle bietentelers in Europa gequoteerd. Dit wordt gedaan om de Europese suikermarkt in evenwicht te houden. Iedere bietenteler bouwt een basisreferentie (quotumbieten) op, die hij jaarlijks ontvangt in de vorm van een toewijzing, die gebaseerd is op de drie beste jaren uit zijn laatste vijf teeltjaren. Voor een tegenvallend opbrengstjaar geldt een vangnet van 85%.

Het meerdere aan suikerproductie van een bietenteler, boven zijn jaarlijkse toewijzing, wordt surplussuiker c.q. surplusbieten genoemd. Deze surplusbieten kunnen jaarlijks worden afgerekend met een teler of deze bieten worden doorgeschoven naar het volgende jaar (rekening-courantsysteem). Deze doorgeschoven surplusbieten worden in dat jaar afgerekend tegen de dan geldende prijs voor quotumbieten, na aftrek van opslagkosten van € 5,- per ton netto biet.

De (basis)referentie kan landelijk worden verhandeld. CSV COVAS bemiddelt voor haar leden bij aan- en verkoop van referentie. De tekst van het Reglement Suikersysteem kunt u hier nalezen
 
sproeien
Alle rechten voorbehouden - CSVCOVAS  |  Gebruiksovereenkomst |  Privacybeleid